تازه تر از ترانه ام / يكي صدام نميكنه

از اين سكوت دم به دم/ يكي جدام نميكنه 

 

لبالب از پرنده ام / پر از نياز پر زدن

پر از پريدنم ولي / يكي رهام نميكنه

 

پر از شبم، پرازسكوت / پر از نياز ِ گفتگو

هزار و يك شبم ولي / يكي نميشه قصه گو

 

يكي نميشه همصدا / يكي نميشه همنفس

يكي نميگه خنده خوش / يكي نميگه گريه بس

 

يكي نميگه يك نفس / نگفته هاشو بشنوم

تو كوچه كوچة دلم / صداي پاشو بشنوم

 

يكي نميگه سر كنم / شبم رو با ترانه هاش

ستاره ها رو بشمرم / به پاي عاشقانه هاش

 

يكي نميگه بغضشو / طراوتِ غزل كنم

ترانه هاي تلخشو / لبالب از عسل كنم

 

يكي نگفت، يكي نشد / يكي نبود، يكي نديد

ستاره سر نزد ولي / شبم به انتها رسيد 

 

 

 خانه | اخبار |  ترانه | گفتگو | مقاله | پيوند | بايگاني | دفتر يادبود  | تماس با ما

   

© Copyright 2005-2009 Pileha.com

All rights reserved . Designed by : Mostafa Azghandi