یه نخ مگنا ، یه کبریت / تموم ِ دلخوشیته
با یه اسمی که حتی
/ نمی دونی که کیته !

پُک ِ اول به یاد ِ
/ روزایی که تو بودی
نه حالایی که مُردی
/ تو یک مرداب ِ دودی

تو شهری که یه مِترش
/ پناه ِ خستگیت نیس
دلت باتلاقی از کابوس
/ چشات قرمز ، نگات خیس !
سرت باند پیچی ِ درد
 
/ ترافیک ِ توهم
چقد مگنا می چسبه !
 
/  بِریم تا پُک ِ دوم

فرشته بود و معصوم
/ صبور و با محبت
چقد پای تو موندش
/ میون ِ عشق و نفرت
بگو چند شب خماری
/ نذاشت اونو ببینی ؟
بیای و با دل ِ خوش
 
/ سر ِ سفره بشینی ؟!

پُک ِ سوم ، پرستو
/ اجاره خونه می ده
ذغالت گُر گرفته
/ مرامت ته کشیده
یه بار آدم شدی لاقل ، شبیه ِ آدمیزاد

تنت چند روز بوی سیگار نمی داد !
پرستو پر در آورد
/ بغل کردت ، باهات خندید و رویاهاش و لو داد
هزار بار گفت : تو می تونی ، می تونی !

پٌک ِ چارم : اداره
رئیست مرد ِ خوبی بود و وضعش . . .
تو هم کارمند ِ خوبی بودی و جات . . .
ولی بالا آوردت اقتصاد و
/ به بیکاری پَسِت داد
تـُفِت کرد و لِهِت کرد
/ تو پیسی ، تو فلاکت
فلاکت طعم ِ مگناس !
/غلیظ و بی امونه / درست مثل ِ زمونه !

پُک ِ پنجم : خِنسی
/ فُش و نفرین و فندک !
پرستو : بغض و گریه
/ پُر از اشک و پُر از شک
طلاق یعنی : خلاص ، یعنی : پُکای بی مزاحم

طلاق یعنی : پرستو رو تو مُردی !

پُک ِ شیشم : خیابون
/ پی ِ کارتون می گردی
تن ِ لَش پاشو بازم
/ کثافت کاری کردی !
کثافت طعم ِ مگناس !
/ فجیع و پُر ملاته / مثه بختک باهاته !
فلاکت طعم ِ مگناس !
/ غلیظ و بی امونه / درست مثل ِ زمونه !

پُک ِ بعدی که نیست و
/ تو هم نیستی ، تمرگیدی ، کَپیدی !
چقد مُردی و موندی !
/ چقد موندی و مُردی !

یه نخ مگنا ، یه کبریت
/ تموم ِ زندگیته
با یه اسمی که حتی
/ نمی دونی که کیته !
 

 

سعید کریمی

 خانه | اخبار |  ترانه | گفتگو | مقاله | پيوند | بايگاني | دفتر يادبود  | تماس با ما

   

© Copyright 2005-2006 glassyguards.com

All rights reserved . Designed by : Mostafa Azghandi