کسی که کنارت نشست / ندیدی که جامو گرفت

 

     نگفتی به تو مومنم / نفهمید خدامو گرفت

 

            کسی که کنارت نشست  / بهوونه ش تن ِ خسته بود

 

 تو لم داده بودی به فکر / قدمهاشم آهسته بود

 

    نگاش ، زیر چشمی به تو / حواست به سمت ِ غرور

 

        تو شاید نمی دیدی اون / به تو خیره می شد چه جور

 

   پس از لحظه ای مکث گفت ، / چه قد چهرتون آشناس

 

سر ِ حرف و وا می کنین  /  این آغاز ِ یک ماجراس

 

کسی که کنارت نشست  / کنارت قدم می زنه

 

تو هم ساکت و سر به زیر / نمی گی دلت با منه

 

کنار اومدم با غمت  / چشام وارد ِ گریه شد

 

       به تو پیشنهاد ِ یه عشق /   به تو دسته گل هدیه شد     

 

  غریبه کنارت نشست / تموم کردی با قلب ِ من

 

  به من ریشخند می زنن / زن و مردی که با هَمَن   

 

 خانه | اخبار |  ترانه | گفتگو | مقاله | پيوند | بايگاني | دفتر يادبود  | تماس با ما

   

© Copyright 2005-2006 glassyguards.com

All rights reserved . Designed by : Mostafa Azghandi