كافه‌ی‌ روشن‌فكری، تصويری‌ از هدايت‌

بوی غلیظ قهوه‌، صداي‌ پای‌ ساعت‌

فنجونای‌ وارونه‌، آوازِ دور  ِ فرهاد

ـ گارسون‌! جناب‌ِ استاد يه‌ كيك‌ِ ديگه‌ می‌خواد!

سبيل‌ِ زردِ استاد، از ازديادِ سيگار،

رنگ‌ِ حنا گرفته‌، رنگي‌ شبيه‌ِ ادرار!

ـ استاد! يه‌ چيزي‌ بگين‌ ! ما رُ به‌ خود بيارين‌!

ـ استاد! حواستون‌ نيست‌؟ شايد بازم‌ خمارين‌ ؟!

ـ بگين‌ كه‌ آرمان‌ِ يه‌ نويسنده‌ چيه‌؟

ـ هنر براي‌ هنر حرف‌ِ معروف‌ِ كيه‌؟

ـ استاد ! بگين‌ كدوم‌ سمت، مي‌رسه‌ به‌ آزادی ؟

( استاد آروغ‌ مي‌زنن‌ از خوردن‌ِ زيادي‌! )

راه‌ُ به‌ ما با انگشت‌ نشون‌ بدين‌... كه‌ ديره!

( انگشت‌ استاد توي‌ دماغشون‌ اسيره‌! )

 

كافه‌ي‌ روشن‌فكري‌، ويروني‌ِ يه‌ رؤيا

يه‌ مردِ كاغذي‌ بود بُت‌ ِ قديمي‌ ِ ما

تصويري‌ از هدايت‌، يك‌ لب‌خندِ با معنا

با تعقيب‌ ِشب‌پره‌ نمي‌رسيم‌ به‌ فردا

تنديس‌ِ شورش‌ و شور يه‌ مُرده‌ي‌ بي‌صداس‌!

تهوع‌ِ تعهد... گارسون‌! دستشويي‌ كُجاس‌ ؟!

 

 خانه | اخبار |  ترانه | گفتگو | مقاله | پيوند | بايگاني | دفتر يادبود  | تماس با ما

 

 

© Copyright 2005-2006 glassyguards.com

All rights reserved . Designed by : Mostafa Azghandi