يپانوي پير ، دستامو بگير ، تا يه دل سير بخونم

تو خوب ميفهمي / تو خوب يادته

داد بزن بگو / بگو كه چته

آره يادته  / پيانوي پير

شهر سر به راه / شهر سر به زير

يپانوي پير ، دستامو بگير ، تا يه دل سير بخونم

پلكا سنگینه / هوا تاريكه

شهر و دزديدن / تيكه به تيكه

تو كه ميدوني / جلومو نگير

خستهام از اين / روزاي دلگير

يپانوي پير ، دستامو بگير ، تا يه دل سير بخونم

مستي از سرِ / شباي كافه

افتاد پشت كوه / زنجير ببافه

بپا كه نشي / تو چنگش اسير

درد و گريه كن / غصه رو بمير

يپانوي پير ، دستامو بگير ، تا يه دل سير بخونم

زمين تشنشه / اندازه‌ي من

يه چيزي بگو / يه حرفي بزن

ببين ساكتن / مرداي دلير

فقط ما مونديم / تو اين هيرو وير

يپانوي پير ، دستامو بگير ، تا يه دل سير بخونم

لالالالالا  /  گل آلاله      

گريه بي گريه / ناله بي ناله

بايد بخوابيم / تموم شد زنجير

با صداي چي / با صداي تير

پيانوي پير، جلومو نگير ، تا يه دل سير بميرم

 خانه | اخبار |  ترانه | گفتگو | مقاله | پيوند | بايگاني | دفتر يادبود  | تماس با ما

   

© Copyright 2005-2006 glassyguards.com

All rights reserved . Designed by : Mostafa Azghandi